சேகரிப்பு: மூலவியாதி

SK யின் ஆயுர்வேத பைல்ஸ் சிகிச்சையானது எந்த வித சிக்கல்களும் பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் வீட்டிலேயே செய்து கொள்ளலாம்.